top of page
Privacy bilihome App
Version 1.0 - 15-02-2024 

Klik hier om de privacy verklaring in het Nederlands te lezen.

Click here to read the privacy statement in English.

bilihome app: privacy verklaring
Nederlands
Inleiding 

Hieronder leest u de privacyverklaring van de bilihome app. De bilihome app is ontwikkeld door bilihome, in samenwerking met Synappz. Het doel van de app is het ondersteunen van ouders als hun baby fototherapie krijgt. Dit gebeurt door informatie te geven en ouders gegevens te laten verzamelen. Deze privacyverklaring legt verder uit wat er met de gegevens gebeurt en welke rechten u heeft rondom de verzamelde gegevens. 

De bilihome app 

De bilihome app is een product van Bilihome. De app kan gebruikt worden als uw baby fototherapie krijgt met Jauni. In de app worden gegevens verzameld. Onder andere zodat u kan inloggen, maar ook zodat u een overzicht heeft van hoe het met uw baby gaat. Het is goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u wensen rondom de gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de gegevens? Neem gerust contact op met Bilihome via privacy@bilihome.org

 

Bilihome B.V. is een Nederlands bedrijf en staat ingeschreven bij de KVK onder het volgende nummer: 75075938.  

 

Verwerking gegevens 

Voor Bilihome staan de patiënt en haar of zijn ouders vooraan. Hierom worden de gegevens van uw baby en u met veel zorg verwerkt. Er wordt uiterst voorzichtig met de gegevens omgegaan. Natuurlijk voldoen wij daarom aan de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. 

 

Voor de app verwerken wij alleen de nodige gegevens om de app goed te laten werken. Dit is minimaal uw naam en email. Afhankelijk van waar u verder gebruik van maakt binnen de app, worden ook andere gegevens opgeslagen.  

 

Het verwerken van de gegevens wordt gedaan door Synappz. Synappz voldoet aan  ISO 27001 en NEN 7510 normen en heeft daarmee alle maatregelen genomen om uw gegevens goed te beschermen. 

 

Waarom worden de gegevens bewaard? 

De bilihome app vraagt en bewaard een aantal gegevens. Hieronder kunt u lezen waarom. Uw gegevens worden langere tijd bewaard, maar nooit langer noodzakelijk. Alleen als we door de wet verplicht worden zullen we uw gegevens langer bewaren. 

 

Inloggen 

U hebt recht op een veilige omgeving waar alleen u in kan. Om dit te verzorgen moet u kunnen inloggen in de app. Om in te kunnen loggen vragen wij uw naam en emailadres en wachtwoord. Het wachtwoord maakt u zelf aan en kan niet door ons ingezien worden. 

 

Personaliseren van de app 

Er zijn veel verschillende mensen, en dus ook veel verschillende ouders en baby’s. Daarom personaliseren wij de app. Dan past de app beter bij wat u nodig heeft. Om dit te kunnen doen worden een aantal vragen gesteld bij het aanmaken van het account. Dit zorgt ervoor dat de omgeving uw situatie en die van uw baby goed weergeeft. Bij het opstarten van de app worden 6 extra vragen gesteld. Deze vragen zorgen ervoor dat de informatie binnen de app en de meldingen van de app goed aansluiten bij uw behoeften. 

 

Informeren en versterken 

In de app kunt u gegevens over uw baby invullen, zoals de temperatuur, of hoeveel uw baby gedronken heeft. Deze gegevens worden verzameld zodat u een goed overzicht heeft van hoe het met uw baby gaat. Dit geeft zekerheid en rust tijdens de zorg voor uw baby tijdens de fototherapie. U denkt niet dat het beter gaat, u weet en ziet dat het beter gaat. Deze gegevens zijn alleen in te zien door u, of mensen aan we u de gegevens laat zien, en een select groepje bilihome medewerkers, die verantwoordelijkheden dragen rondom de app. 

 

Waar slaan we je gegevens op? 

 

Om te zorgen dat de gegevens die door de Jauni app worden ontvangen op een goede manier op te slaan en te beveiligen maken we gebruik van de volgende bedrijven. 

 

Synappz 

Synappz is het bedrijf dat veel van de Jauni app heeft ontwikkeld. Synappz draagt ook de verantwoordelijkheid voor de beveiliging en verwerking van de gegevens.  

 

AWS 

Alle gegevens die je invoert worden opgeslagen in AWS. Amazon Web Services (AWS) is een bedrijf dat beveiligde data opslag aanbiedt maar ook zorgt dat je als gebruiker van de app veilig kunt inloggen en dat niemand anders dan jij en de mensen die jou helpen bij jouw gegevens kunnen. Al jouw gegevens staan opgeslagen in Europa. 

 

Atlassian 

Voor het registreren van bugs en privacy verzoeken maakt Synappz gebruik van Atlassian. Uw e-mailadres en bericht worden opgeslagen, mochten uw bugs of privacy verzoeken naar hen moeten worden doorgestuurd. 

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd? 

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld en je gegevens worden alleen bewaard in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de Jauni app of door een van de ontvangers worden bewaard, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

 

Gegevens worden altijd verstuurd via een sterk beveiligde verbinding (TLS 1.2). De Jauni app kan zelf ook vergrendeld worden met een wachtwoord, PIN-code, vingerafdruk of gezichtsherkenning. 

 

Uw rechten 

Vanuit de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot de gegevens. Deze worden hieronder uitgelegd. 

 

Recht op toegang 

U heeft recht op toegang tot en inzage van de gegevens die door de bilihome app bewaard worden. Dit doet u door in de app op ‘Download mijn data’ te drukken. U krijgt dan een overzicht van de gegevens per e-mail. 

 

Recht op rectificatie 

Als bepaalde gegevens niet kloppen, omdat ze veranderd of fout zijn, heeft u het recht die aan te laten passen. Dit kan u in uw profiel in de app doen. Zijn er zaken in uw (medische) profiel die u niet kunt veranderen kan u contact opnemen met uw zorgverlener om dit aan te laten passen. 

 

Recht op wissen van de gegevens 

Wilt u dat uw gegevens verwijderd worden? Dit kan u doen door in de app op ‘Verwijder al mijn data’ te drukken. Als u de gegevens wist kan u geen gebruik meer maken van de app. De app heeft namelijk bepaalde verplichte gegevens nodig om te werken. Bijvoorbeeld het email adres. Zonder een emailadres kan u namelijk niet inloggen. Los hiervan mag u de gegevens verwijderen, en moet u uzelf altijd vrij voelen dit te doen. Het stoppen met gebruik maken van de app heeft geen verdere gevolgen op het gebruik van Jauni of de fototherapie van uw baby. Het stopt enkel de extra ondersteuning die de app biedt. 

 

Recht op het indienen van een klacht 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de bilihome app niet op de juiste manier met de gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

 

Verdere informatie 

De bilihome app verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het verlenen van digitale ondersteuning tijdens de fototherapie van uw baby. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

 

Het kan zo zijn dat de gegevens uit de bilihome app worden gebruikt voor (medisch of klinisch) onderzoek. Mocht dit het geval zijn, hebben we u van tevoren expliciet om toestemming gevraagd dit te mogen doen. Uw naam zal in dit geval nooit bekend worden gemaakt. 

 

Heeft u nog vragen or opmerkingen? Of heeft u verdere verzoeken rondom privacy? Neem dan contact op met Bilihome via privacy@bilihome.org

bilihome app: Privacy Statement
English

Introduction  

The following is the privacy statement for the bilihome app. The bilihome app has been developed by Bilihome. The purpose of the bilihome app is to support parents when their baby receives phototherapy. This is done by providing information and allowing parents to collect data. This privacy notice further explains what happens to the data and what rights you have around the data collected.  

  

The bilihome app  

The bilihome app is a product of Bilihome. The app can be used if your baby receives phototherapy. Data is collected in the app. For example, to enable logging in, but also so that you have an overview of how your baby is doing. It is good that you know what is done with this and how you can indicate wishes around the data. That is what this statement is about.  

Do you have any questions or comments about the use of the data? Feel free to contact Bilihome at privacy@bilihome.org.  

Bilihome B.V. is a Dutch company and is registered with the Chamber of Commerce under the following number: 75075938.   

 

Data processing  

For Bilihome, the patient and their parents come first. For this reason, your and your baby's data is processed with great care. We therefore comply with the GDPR and other privacy-related laws and regulations.  

For the app, we only process the data necessary for the app to work properly. This is at least your name and email. Depending on what else you use within the app, other data is also stored. 

 

Data processing is done by Synappz. Synappz complies with ISO 27001 and NEN 7510 standards and has thus taken all measures to protect your data properly.  

  

Why is the data stored?   

The bilihome app requests and stores some data. Below you can read why. Your data is kept for a longer period of time, but never longer than necessary. Only if we are required by law will we keep your data longer.  

Login  

You are entitled to a secure environment that only you can enter. To provide this, you must be able to log in to the app. To log in, we ask for your name and email address and password. You provide the password, which is not visible to us.   

Personalising the app    

There are many different types of people, and therefore many different types of parents and babies. That's why we personalise the app. This way, the app better suits what you need. In order to do this, several questions are asked when creating your account. This ensures that the environment accurately reflects your situation and that of your baby. When launching the app, 6 additional questions are asked. These questions ensure that the information within the app and the app's notifications properly reflect your needs.  

Inform and empower   

In the app, you can enter data about your baby, such as temperature, or how much your baby has been drinking. This data is collected so you have a good overview of how your baby is doing. This gives certainty and peace of mind while caring for your baby during phototherapy. You do not think things are getting better, you know and see that things are getting better. This data can only be viewed by you, or people to whom we show you the data, or select bilihome employees with responsibilities surrounding the app.  

  

Where do we store your data?   

To ensure that the data received by the bilihome app is properly stored and secured, we work with the following companies.  

Synappz  

Synappz is the company that developed much of the Jauni app. Synappz also bears responsibility for data security and processing.   

AWS   

All the data you enter is stored in AWS. Amazon Web Services (AWS) is a company that offers secure data storage but also ensures that you, as an app user, can log in securely and that no one but you and the people helping you can access your data. All your data is stored in Europe.  

Atlassian  

For registering bugs and privacy requests, Synappz uses Atlassian. Your e-mail address and message are stored, should your bugs or privacy requests need to be forwarded to them.  

  

How will your data be secured?  

Your personal data will never be shared, and your data will only be stored in the aforementioned systems and software. Personal data held by the bilihome app or by any of the recipients can only be accessed through the above software and is secured with a password.  

Data is always sent via a highly secure connection (TLS 1.2). The bilihome app itself can also be locked with a password, PIN code, fingerprint or facial recognition.  

  

Your rights   

As per the GDPR, you have several rights regarding the collected data. These are explained below.  

Right of access  

You have the right to access and view the data stored by the bilihome app. You do this by pressing 'Download my data' in the app. You will then receive an overview of the data by email. 

 

Right to rectification  

If certain data is incorrect because it has changed or is wrong, you have the right to have it amended. You can do this in your profile in the app. If there are things in your (medical) profile that you cannot change, you can contact your healthcare provider to have it amended.  

Right to the erasure of the data 

Would you like your data to be deleted? You can do this by pressing 'Delete all my data' in the app. If you delete the data, you will no longer be able to use the app. This is because the app needs certain specific data to work. For example the email address. This is because without an email address, you cannot log in. Even so, you may delete the data, and should always feel free to do so. Stopping with using the app has no further consequences on the use of Jauni or your baby's phototherapy. It only stops the additional support provided by the app. 

Right to file a complaint  

You have the right to lodge a complaint with the Personal Data Authority if you feel that the bilihome app is not handling data appropriately. You can do so via this link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy.  

  

Further information

The bilihome app processes personal data based on a legitimate interest, namely providing digital support during your baby's phototherapy. Your data will never be sold to third parties.  

It may be the case that data from the bilihome app is used for (medical or clinical) research. Should this be the case, we have explicitly asked you for permission to do so in advance. Your name will never be disclosed in this case.  

Do you have any questions or comments? Or do you have further requests regarding privacy? Please contact Bilihome at privacy@bilihome.org

bottom of page